Adatkezelési és Általános Szabályzat


ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy Nothnágel Balázs (a továbbiakban: Szolgáltató)

 

Székhely: 1116 Budapest Sáfrány u. 10

Levelezési cím: 1116 Budapest Sáfrány u. 10

Telefon: 06-70-628-0808

Email cím: info@masszorguru.hu

 

által üzemeltetett, www.masszorguru.hu weboldallal (a továbbiakban: Weboldal) kapcsolatos adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot rögzítse.

A Weboldal meglátogatásával (megnyitásával) egyidejűleg a Weboldal látogatója (a továbbiakban: Felhasználó) mindenféle korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja jelen Szabályzat rendelkezéseit.

  1. FOGALMAK

A 2011. évi CXII. törvény rendelkezik az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes adatok védelmét, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog érvényesülését szolgáló alapvető szabályokról.

A törvény értelmében

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 

  1. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapját egyrészt a jogszabályi felhatalmazások, másrészt pedig az adatok közlésének önkéntessége teremti meg. Az adatkezelés az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényen, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

  1. ADATKEZELÉS CÉLJA – KEZELT ADATOK KÖRE

Az adatkezelés során keletkező információkat a Szolgáltató a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve a Felhasználó hozzájárulásának megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek.

  • Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, ennek keretében kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő Felhasználóval, Felhasználók tájékoztatása, a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése.A Weboldalon elérhető Kapcsolat menüpont alatt a Felhasználónak lehetősége van megadni adatait annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjon, észrevételeket tegyen a Weboldalon kínált szolgáltatásokkal, illetve a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatban (a továbbiakban: Kapcsolatfelvétel). A Kapcsolat során a következő személyes adatok megadására van lehetőség: teljes név, e-mail cím, telefonszám és üzenet.

  • Hírlevél feliratkozás

A Szolgáltatóval kapcsolatos ajánlatokról, szolgáltatásokról, akciókról, promóciókról és nyereményjátékokról elektronikus hírlevél, reklámüzenet küldése a Felhasználó által megadott e-mail címre (a továbbiakban együtt: Hírlevél).

A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van külön erre rendszeresített felületen a Szolgáltató hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő személyes adatok megadása szükséges: teljes név és e-mail cím. A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak.

A hírlevél küldése a mailchimp.com rendszerén keresztül működik. A mailchimp.com adatvédelmi irányelvei:

https://mailchimp.com/legal/privacy/

  • Cookie-k

A jelen Szabályzat kizárólag természetes személyek adatainak kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek.

Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, amelyeket a Szolgáltató a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjt, és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjt, hogy nem kapcsolja hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel

Anonim igénybe vevő azonosító (cookie)

A Weboldal a Felhasználó számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót („cookie” vagy „süti”) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes a Felhasználó azonosítására, kizárólag a Felhasználó gépének felismerésére alkalmas, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor a Felhasználó nem ad át személyes adatot, és az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg.

A Szolgáltató ezeket a cookie-kat abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg a Felhasználó információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint a Weboldal látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.

Minden modern böngésző engedélyezi a cookie beállítások változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a cookiekat, de ez a beállítás megváltoztatható.

A Chrome böngésző cookie beállításaival kapcsolatos információk:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Az Internet Explorer böngésző cookie beállításaival kapcsolatos információk:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

A Firefox böngésző cookie beállításaival kapcsolatos információk:
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

A Safari böngésző cookie beállításaival kapcsolatos információk:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a cookiek célja a Weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, így alkalmazásuk megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy nem lesz képes a honlap funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a honlap a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

Közösségi bővítmények (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+) használata

A Weboldalon a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. A bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha a Felhasználó az erre szolgáló gombra kattint. A bővítmény engedélyezésével a Felhasználó kapcsolatot hoz létre a közösségi oldallal és hozzájárul az adatainak a Facebook/Instagram/YouTube/Twitter/Google+ részére történő továbbításához.

Amennyiben a Felhasználó be van jelentkezve a Facebook/Instagram/YouTube/Twitter/Google+ oldalakra, előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat a látogatását a Felhasználó közösségi fiókjához társítja.

Amennyiben a Felhasználó a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja.

Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak a Facebook/Instagram/YouTube/Twitter/Google+ általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a Facebook/Instagram/YouTube/Twitter/Google+ adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak.

A YouTube adatvédelmi tájékoztatója az alábbi oldalon olvasható el:
https://www.google.com/policies/privacy/

A Facebook adatvédelmi tájékoztatója az alábbi oldalon olvasható el:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Az Instagram adatvédelmi tájékoztatója az alábbi oldalon olvasható el:
https://hu-hu.facebook.com/help/instagram/155833707900388/

A Twitter adatvédelmi tájékoztatója az alábbi oldalon olvasható el:
https://twitter.com/en/privacy

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Google+ adatvédelmi tájékoztatója az alábbi oldalon olvasható el:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Remarketing kódok

A Weboldalon a Szolgáltató Google Adwords, valamint Facebook remarketing kódokat használ. A remarketing kód cookie-kat használ, a Weboldal látogatóinak megcímkézéséhez. A települt cookie segít abban, hogy a Szolgáltató termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos hirdetések jelenjenek meg a Weboldal látogatója által a későbbiekben meglátogatott más, a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon, illetve a Facebook-on.

Google Remarketing

A Google Remarketing program a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Szolgáltató Weboldalára látogatók később szabad Google hirdetési felületeken a Szolgáltató hirdetésével találkozzanak. A Szolgáltató a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. A Szolgáltató hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. A Szolgáltató és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére. A Felhasználó ezeket a cookie-kat bármikor letilthatja és a hirdetéseket személyre szabhatja a Google hirdetési beállítások felületén.

A Google adatvédelmi tájékoztatója az alábbi oldalon olvasható el:
https://www.google.com/policies/privacy/

A Google hirdetési tájékoztatója az alábbi oldalon olvasható el: https://policies.google.com/technologies?hl=hu

További információk a Google hirdetési beállításaival kapcsolatban: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=hu

Facebook Remarketing

A Szolgáltató a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató – például a Facebook – internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

A Facebook adatvédelmi tájékoztatója az alábbi oldalon olvasható el:
https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation

A Facebook cookie tájékoztatója az alábbi oldalon olvasható el: https://www.facebook.com/policies/cookies/

A Facebook hirdetési tájékoztatója az alábbi oldalon olvasható el: https://www.facebook.com/ads/preferences 

Google Analytics webanalitika

A Szolgáltató a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele kampányai eredményességét. A program használatával a Szolgáltató főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be. A Weboldal szolgáltatásait igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az adatainak Google általi feldolgozásához a Weboldal használatával hozzájárulását adta.

A Google Analytics cookie tájékoztatója az alábbi oldalon olvasható el: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Google AdWords konverziókövetés

A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy a Szolgáltató mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

 

  1. ADATKEZELÉS IDŐTARTALMA

A Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok a hozzájárulás módosításáig, illetőleg visszavonásáig kezelhetők. Az adatkezelés időtartamának lejártával a Felhasználó személyes adatait a Szolgáltató törölni köteles.

 

  1. ADATBIZTOSNSÁG

A Szolgáltató kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését megvalósítani, ezért megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a hatályos adatvédelmi jogszabályok és egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Szolgáltató törekszik védeni az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

  1. A FELHASZNÁLÓK JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

A Felhasználó jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó adatkezelésről. Kérésére a Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg ezeket a személyes adatokat. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az Felhasználó továbbá kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni.

Jogosult kérni továbbá a rá vonatkozó adatok törlését az önkéntes adatkezelés vonatkozásában. A törlés kezdeményezése a Szolgáltató részére benyújtott írásbeli kérelemmel lehetséges.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A Szolgáltató, mint adatkezelő a tiltakozás kézhezvételétől számított három munkanapon belül eleget tesz a kérelemnek, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható. A kérelem elutasítása esetén a tiltakozás előterjesztésével megegyező formában az adatkezelő köteles megindokolni döntését.

A Felhasználó jogainak megsértése esetén a Szolgáltató, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A Felhasználónak lehetősége van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez fordulnia, vagy az Európai Bizottság által biztosított Online Vitarendezési Platform használatára. Továbbá jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1)391-1400
URL: https://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A békéltető testületek elérhetőségei
(link: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek)

Online Vitarendezési Platform elérhetősége
(link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU)

 

  1. AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot.